Financieel beheer

 • In vooroverleg met het bestuur vervaardigen van een conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging voor het komende boekjaar en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de (appartementsrecht)eigenaren verschuldigde, bijdrage.
 • Beheer van de bankrekening(-en) en in overleg met het bestuur vaststellen van de bijbehorende tekenbevoegdheden
 • Betaling van alle voor rekening van de vereniging komende gemeenschappelijke kosten en de verwerking van de nota’s.
 • Signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in bijvoorbeeld de betaling van de VvE-bijdragen door de leden en in overleg zo nodig (doen) nemen van rechtsmaatregelen.
 • Zoveel mogelijk streven naar inning door middel van automatische incasso en administreren van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen.
 • Het adviseren en verrichten van de nodige handelingen, teneinde een maximaal rendement op de financiële middelen te behalen, zodanig dat voor de Vereniging slechts een aanvaardbaar en verantwoord risico wordt gelopen en eveneens de opeisbaarheid van de tegoeden voldoende is afgestemd op de financiële behoefte.
 • In samenspraak met het bestuur vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging (onder andere balans en exploitatieoverzicht).
 • Toezenden van de jaarstukken naar een eventueel uit de vereniging gekozen kascommissie. Indien gewenst bespreking mogelijk, echter uitsluitend tijdens kantooruren. Bij de kascontrole en/of accountantscontrole wordt volledige medewerking verleend.
 • De vereniging beslist in de vergadering hoe een voordelig of nadelig exploitatiesaldo wordt verrekend.
 • Naar behoefte tussentijds verstrekken van financiële overzichten ten behoeve van het bestuur en/of de kascommissie.
 • Het regelen en onderhouden van de verzekeringen.
 • Het afhandelen van schade aangelegenheden, waaronder indienen van de schade bij de verzekering, verzorgen van de communicatie tussen de verzekering en gedupeerden en de bewaking en eventuele uitbetaling van schade-uitkeringen.
   
Financieel-beheer.JPG
026 - 36 33 666
info@vvewiendels.nl
Ma - Vr 8.30 - 17.00
of op afspraak
Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem